Maharishi Mahesh Yogi, som har introduceret Transcendental Meditation verden over.
 Virkninger af TM
 Spørgsmål og svar
 Hvorfor er TM unik
 Forskning
 Rapport om
  øget livskvalitet
 TM og uddannelse
 TM i erhvervslivet
 TM og helbredet
Forhøjet blodtryk
Psykisk sundhed
Stress
Afhængighed
Ud af kriminalitet
 Forside
Foreningen for Transcendental Meditation, Mausingvej 16, DK-8620 Kjellerup, Denmark. Tel.: (+45) 70 130 230.

TM og helbredet

Transcendental Meditations har først og fremmest en forebyggende og sundhedsfremmende virkning på helbredet. Forskning viser at mediterende generelt har et bedre helbred og er væsentligt mindre syge end ikke-mediterende.

Andre undersøgelser viser at TM-udøvere har mindre behov for medicin, inklusiv et mindre forbrug af smertestillende midler, sovepiller, beroligende midler, anti-depressive midler, anti-histaminer, astma-midler, blodtryks­sænkende medicin, og medicin for hjerte­sygdomme.

Et mindre forbrug af sundhedsydelser falder i tråd med undersøgelser der viser at

 • Transcendental Meditation mindsker en række sundhedsmæs­sige risikofaktorer, herunder kransåreforkalkninger og kræft
 • TM reducerer forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterolniveau, rygning, alkoholindtagelse og narkotikamisbrug, overvægt, angina pectoris, samt fysiologisk og psykologisk stress – herunder anspændthed, depression og fjendtlighed

Transcendental Meditation er dog ikke i sig selv en behandling, men en metode til udvikling af det menneskelige potentiale, der fremmer en afbalanceret fysisk og psykisk tilstand.

TM-teknikken kan med fordel anvendes i kombination med andre be­hand­lingstilbud. Her ser det ud til, at TM øger virkningen af anden be­hand­ling.

 • I USA betaler det offentlige for Vietnam-veteraners instruktion i TM-teknikken
 • I England giver sygesikringen tilskud til instruktion i TM hvis lægen henviser
 • I Danmark kan man dog endnu ikke få tilskud til at lære TM i forbindelse med behandling
   


På følgende områder har Transcendental Meditation
en dokumenteret effekt:

 

Forhøjet blodtryk

Transcendental Meditation reducerer blodtrykket i en grad der kan sammenlignes med blodtrykssænkende medicin, men uden bivirkninger. Forskningen viser at TM giver et signifikant fald i systolisk og diastolisk blodtryk for mænd og kvinder i både høj- og lavrisiko grupper inden for 6 risikoområder: psykosocial stress, overvægt, alkoholforbrug, fysisk inaktivitet, saltindtag, og en blanding af disse risikofaktorer.

Ikke-medicinske metoder anerkendes nu som afgørende for behandling af forhøjet blodtryk, især for patienter under 60 år. En gennemgang af forskningen omkring ikke-medicinsk behandling af forhøjet blodtryk konkluderede at Transcendental Meditation både er optimal som behandling og forebyggende program fordi teknikken:

 • Hurtigt reducerer blodtrykket signifikant
 • Er markant mere effektiv end andre former for meditation og afslapning
 • En høj procentdel af patienterne fortsætter med programmet – i modsætning til en lavere procentdel for andre meditations- og afslapningsteknikker, ligesom der ofte er problemer med at få patienter til at tage traditionel blodtrykssænkende medicin
 • Effektivt reducerer forhøjet blodtryk både når anvendt som eneste behandling og sammen med medicin
 • Reducerer forhøjet blodtryk i det virkelige liv udenfor klinikken
 • Er fri for skadelige bivirkninger
 • Reducerer også andre kardiovaskulære risikofaktorer og forbed­rer helbredet generelt
   

 
Psykisk sundhed

En stor mængde forskning har demonstreret at Transcendental Meditation forbedrer den mentale sundhed og afhjælper forskellige former for psykiske problemer.

En systematisk gennemgang af 144 undersøgelser fandt at Transcendental Meditation mindsker angst betydeligt mere effektivt end andre teknikker. TM mindsker også depression, fjendtlighed og følelsesmæssig ustabilitet, hvilket indikerer udvikling af en mere stabil, afbalanceret og modstandsdygtig personlighed.

I en statistisk gennemgang af 42 uafhængige forsknings­resul­tater, fandt man at TM var tre gange så effektiv som andre medi­tations- og afslapningsmetoder til at øge selvaktualisering, et generelt mål for positiv mental sundhedstilstand og personlig udvikling.

   

 
Stress

I stressede situationer reagerer kroppen som bekendt med den klassiske kæmp-eller-flygt-reaktion. Reaktionen omfatter bl.a. en øget puls og øget adrenalin og laktat i blodet. Reaktionen er en del af kroppens naturlige tilpasningsproces, men når en person gentagne gange udsættes for stress, akkumuleres virkningerne, og stressen sætter sig i systemet og kan udtrykke sig som vrede, irritabilitet, temperamentsudbrud, mangel på kontrol og manglende evne til at træffe gode beslutninger.

Den stressede organisme kan ikke behandles medicinsk eller kirurgisk. Men den kan behandles med afspænding eller meditation, da disse metoder giver hvile til sind og krop, og hvile skaber den modsatte fysiologiske reaktion som kæmp-eller-flygt-reaktionen.

Under hvile bliver hjerte- og ån­dedrætsfrekvensen lang­som­me­re, hudmodstanden øges, og hvis hvilen er dyb nok, bliver kroppen re­vitaliseret og natur­lige reparations­mekanismer kor­ri­ge­rer for den ska­de­lige ind­fly­delse, som stressen forårsager. Stress for­styrrer fysiolo­giens homeo­stase, mens dyb hvile norma­li­serer den igen.

Desværre er den hvile vi får ved at sove ikke altid nok til at norma­lisere fysiologien, grun­det det moderne livs stres­sen­de omstæn­dig­heder. Hvis der findes en måde at opnå en dybere hvile end dyb søvn, vil det love godt for mulig­hederne for at mindske stress. Dette gør sig gældende for Trans­cendental Meditation.

Stress og TM
Stress TM
Cortisol
Serotonin
Hudmodstand
Blodtryk
Risiko for
hjerte-kar
sygdomme

TM-teknikken er den mest grundigt undersøgte metode til bekæmpelse af de skadelige virkninger af stress. Det er der tre grunde til. For det første er den enkel at udøve. For det andet virker teknikken; den virker langt bedre end andre metoder til bekæmpelse af stress. For det tredje læres teknikken altid på den samme standardiserede måde, hvilket letter sammenlignende studier. Forskerne bliver ved med at undersøge Transcendental Meditation, fordi de bliver ved med at finde resultater. Det er svært at blive entusiastisk over manglende resultater (og endnu sværere at få dem trykt), hvilket er én grund til at andre programmer ikke har inspireret den samme mængde forskning.

Forskningen over Transcendental Meditation viser at der sker vigtige fysiologiske ændringer i løbet af 20 minutters meditation. Der sker bl.a. en markant forøgelse af hudmodstanden (hudmodstanden er lav, når man er stresset), iltoptagelsen falder, mængden af laktat i blodet aftager (høje koncentrationer af laktat er forbundet med anspændthed og angst og forhøjet blodtryk), hormonet cortisol falder (cortisol findes i høje koncentrationer under stress, faste og dehydrering), serotin-mængden øges (et lavt serotonin-niveau er forbundet med aggressivitet og voldelighed), og EEG hjernebølge-mønsteret bliver mere ordnet.

   

 
Fald i forbruget af cigaretter, alkohol og narkotika med Transcendental Meditation

Transcendental Meditation har vist sig at reducere for­bruget af ciga­retter, alkohol og narkotika.

Når vi bruger stimulanser, er det fordi vi ønsker at ændre vores indre tilstand, at føle os mere afslappede og frie, og måske opleve en udvidelse af bevidstheden.

Fald i forbruget af cigaretter, alkohol og narkotika med Transcendental Meditation.

Alt det opnår man på en naturlig må­de med Trans­cen­den­tal Medi­ta­tion (TM), uden de sund­heds­ska­de­li­ge virk­ning­er der er for­bundet med bru­gen af to­bak, alko­hol og nar­ko­tika. Derfor fø­rer denne enkle medi­tations­teknik ofte til et min­dre for­brug af sti­mu­lanser.

En meta-analyse (statistisk sammenkøring af mange enkelt­undersøgelser) af 198 uafhængige behandlingsresultater viste at Transcendental Meditation bevirkede en betydeligt større nedgang i forbruget af tobak, alkohol og narkotika end nogen anden form for behandling for misbrug. Meta-analysen omfattede såvel storforbrugere som mere moderate brugere. Hvor virkningerne af andre programmer typisk falder drastisk efter 3 måneder, så ligger virkningerne af Transcendental Meditation mellem et fuldstændig ophør, til et forbrug af tobak, alkohol og narkotika der er reduceret med 51%-89% i forhold til det tidligere forbrug, over en 18-22 måneders periode.

Reference I: Treating and preventing alcohol, nicotine, and drug abuse through Transcendental Meditation: A review and statistical meta-analysis, Alcoholism Treatment Quarterly 11: 13-87, 1994.
Reference II: Effectiveness of the Transcendental Meditation program in preventing and treating substance misuse: A review, International Journal of the Addictions 26: 293-325, 1991.


Transcendental Meditation kan enten stå alene eller være et effektivt supplement til gængse afvænningsprogrammer. Og mens man med de fleste afvænningsprogrammer må forvente at mange med tiden falder tilbage i deres tidligere forbrugsmønstre, fører TM til en voksende procentdel afvænnede med tiden.

Det skyldes, at de gængse afvænningsprogrammer har meget lidt at byde på til gengæld for at give afkald på rusmidlet – ud over vage løfter om et bedre liv og et forbedret selvværd. Transcendental Meditation, derimod, er et behageligt alternativ til at beruse sig og fører til fysiske og psykiske ændringer, der fjerner behovet for rusmidlet.


Interesserede kan finde mere om emnet i bogen: “Self Recovery – Treating Addictions Using Transcendental Meditation and Maharishi Ayur-veda” (Haworth Press, 1994).

   

 
TM og resocialisering af kriminelle

Transcendental Meditation er blevet afprøvet med bemærkelsesværdig succes i mere end tredive fængsler og ungdomsfængsler i USA. Dertil kommer mange flere i andre lande, som Spanien, Sri Lanka, Brasilien, Mexico, Chile, Paraguay, Filippinerne og Senegal. Mere end 60.000 indsatte og ansatte har lært TM.

Metoden har demonstreret sin effektivitet i adskillige undersøgelser i amerikanske fængsler. Det mest iøjnefaldende resultat er et markant fald i recidivprocenten – altså den procentdel der ender med at komme i fængsel igen efter løsladelse. Andre eksempler på dokumenterede virkninger er: Mindre fjendtlighed mellem indsatte og mellem indsatte og personale, færre overtrædelser af fængsels-reglementet, mindre vold – ofte et fuldkommen bortfald af vold – et fald i sundhedsudgifter på 50-70%, færre negative personlighedstræk, mindre anspændthed, større deltagelse i positive aktiviteter og udvikling af personligheden.

I de senere år har TM først og fremmest fundet anvendelse i forbindelse med betingede domme og prøveløsladelser i Missouri i USA. Her har Transcendental Meditation vist sig at være et effektivt alternativ til indespærring af lovovertrædere. Ved at forbedre den dømtes evne til at takle stress, fremme hans evne til at tænke klart, forbedre hans moralske dømmekraft, samt øge hans selvværd, fungerer TM som et supplement til mere traditionelle programmer til resocialisering. De vigtigste undersøgelser af anvendelsen af Transcendental Meditation i fængsler er blevet offentliggjort i førende fagtidsskrifter. Abrams og Siegel offentliggjorde en af de tidligste undersøgelser i Criminal Justice and Behavior i 1978, på grundlag af forskning ved Folsom State Prison i Californien. Et hundrede og femten mandlige indsatte med domme fra fem år til livstid deltog i undersøgelsen. Resultaterne af undersøgelsen underbyggede på­stand­en om at Transcendental Meditation er en videnskabelig metode til personlig udvikling, der med held kan anvendes med henblik på resocialisering af kriminelle.

Andre undersøgelser har vist, at regelmæssig udøvelse af TM-teknikken ændrer den kriminelles fysiologi i retning af mere balance. Blandt andet ses der en stigning i serotonin-niveauet (udtryk for min­dre stress og en større grad af hvile og tilfredshed), et fald i cortisol (et stresshormon) og en øget hudmodstand (udtryk for afspændthed).


Interesserede kan læse mere i bogen: “Transcendental Meditation in Criminal Rehabilitation and Crime Prevention” (Haworth Press, 2003).

   
Til top

Lær TM nu  • 
Tid og sted  • 
Kontakt  • 

Links:

Brug hjernen
bedre                          >>
Læs mere om forskning på AskThe­Doctors   >>
Hør DR1 radio
ud­sendel­sen:
"Fred i verden
be­gyn­der
med fred i
men­nes­kers
sind"                            >>
Læs mere om Trans­cen­dental Medi­tation (TM)
på engelsk              >>
Se vores nye
hjemmeside          >>